Ngày 21 Tháng 11 Bitsco đã chúng gói thầu Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ  kĩ thuật. nội dung chính nói về xây dựng hệ thống  trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu.

Nội dung chính của gói thầu là: Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Đây là dự án xây dựng tiền đề về cải cách nội bộ nhằm phục vụ người dân và các cơ quan chức năng có lien quan tới Cục Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia.

Bằng nguồn nhân lực dày dạn kinh nghiệm về lĩnh vực số hóa, có tinh thần trách nhiệm cao và được trang bị đầy đủ kiến thức về an ninh thông tin để thực hiện công tác số hóa. Bên cạnh đó còn có sự cộng tác, tư vấn từ các Chuyên gia của Cục lưu trữ quốc gia trong nhiều dự án số hóa.

Được sự tư vấn nhiệt tình của cac chuyên gia trong lĩnh vực lập trình, cùng với đội ngũ nhân viên đã có kinh nghiệm trong nhiều dự án xây dương phần mềm, cổng thong tin  Bitsco đang  xây dựng các phần mềm ứng dụng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ  kĩ thuật cho bộ Khoa Học và Công Nghệ.

Thơi gian dự kiến hoàn thanh dự án là 1 năm nhưng với đội ngũ dầy dặn kinh nhiệm trong ngành lĩnh vực xây dựng phần mềm dịch vụ công, có thể bitsco sẽ đẩy tiến độ của dự án nhanh hơn thời gian dự kiến một đến 2 tháng.