Bitsco trúng thầu gói thầu Xây dựng phần mềm quản lý tài chính and quản lý nhân sự cho Viện kiểm sát Nhân dân tối cao

Phần mềm quản lý tài chính, quản lý nhân sự hai cấp có đặc thù như Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đòi hỏi đơn vị xây dựng phần mềm phải thực sự hiểu về nghiệp vụ tài chính, lập và quyết  toán cho các cơ quan hành chính sự nghiệp cũng như hiểu về quy mô quản lý nhân sự trong cơ quan hành chính nhà nước.

Được sự tư vấn nhiệt tình của cac chuyên gia trong lĩnh vực lập dự toán, quyết toán , quản lý  tài chính nhân sự trong đơn vị hành chính sự nghiệp cũng như sự hỗ trợ về nghiệp vụ nhiệt tinh của các cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bitsco đã xây dưng thành công phần mềm quản lý tài chính, nhân sự theo đúng yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu sử dụng của Viện kiểm sat nhân dân tốicao

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tiếp nhận phần mềm và đưa vào sử dụng. Trong quá trình sử dụng các cán bộ kỹ thuật của Bitsco tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ và online đảm bảo phần mềm luôn chay chính xác và thông suốt phục vụ cho công tác tác nghiệp của Viện.