Ngày 21 Tháng 11 năm 2018 Bitsco đã trúng gói thầu Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật. Nội dung chính của gói thầu là: Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Đây là dự án xây dựng tiền đề về cải cách nội bộ nhằm phục vụ người dân và các cơ quan chức năng có liên quan tới Cục Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia.

Bằng nguồn nhân lực dày dạn kinh nghiệm về lĩnh vực số hóa, có tinh thần trách nhiệm cao và được trang bị đầy đủ kiến thức về an ninh thông tin để thực hiện công tác số hóa. Bên cạnh đó còn có sự cộng tác, tư vấn từ các Chuyên gia của Cục lưu trữ quốc gia trong nhiều dự án số hóa.

Cùng với tư vấn nhiệt tình của các chuyên gia trong lĩnh vực lập trình, đội ngũ nhân viên đã có kinh nghiệm trong nhiều dự án xây dương phần mềm, cổng thông tin, Bitsco đang  xây dựng các phần mềm ứng dụng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ  kĩ thuật cho bộ Khoa Học và Công Nghệ.

Thơi gian dự kiến hoàn thanh dự án là 1 năm bitsco sẽ đẩy tiến độ của dự án nhanh hơn thời gian dự kiến một đến 2 tháng để bàn giao đưa vài sử dụng tại Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia.

Phần mềm sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng, sẽ là cánh tay đắc lực cho công cuộc số hóa của Cục Thông tin khoa học, giúp tạo tiền đề phát triển và số hóa cho nhiều bộp phận chuyên môm khác, công tác hoạt động trở nên bảo mật và thông tin lưu trữ an toàn.