Phần mềm quản lý tài sản, cơ sở vật chất là hệ thống quản lý tài sản, thiết bị chung cho các đơn vị đào tạo. Phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ quản lý, lưu trữ thông tin tài sản nhà trường. Hệ thống cho phép tạo các phiếu nhập, xuất tài sản, tính khấu hao tài sản. Người dùng cũng có thể thực hiện việc kiểm kê và chuyển vị trí, bàn giao tài sản cho các cá nhân, phòng ban khác nhau trong nhà trường, kiểm soát tài sản thông qua hệ thống mã vạch, mã QRcode.

1. LỢI ÍCH ĐEM LẠI CHO KHÁCH HÀNG

+ Dễ dàng quản lý các loại tài sản trong nhà trường.

+ Kiểm soát hiệu quả số lượng, chất lượng tài sản, tránh thất thoát, lãng phí.

+ Hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ trong việc lập các báo cáo tổng hợp, kiểm kê tài sản.

2. MỘT SỐ NHÓM CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM:

+ Quản lý Loại tài sản, thiết bị

+ Nhập thông tin loại tài sản, thiết bị từ excel

+ Quản lý Đơn vị tính

+ Quản lý Danh mục tài sản, thiết bị

+ Nhập thông tin danh mục tài sản, thiết bị từ excel

+ Quản lý Tiêu chuẩn tài sản, thiết bị

+ Nhập thông tin tiêu chuẩn tài sản, thiết bị từ excel

+ Quản lý Phiếu nhập tài sản, thiết bị

+ Quản lý Phiếu bàn giao tài sản, thiết bị

+ Quản lý Phiếu kiểm kê tài sản, thiết bị

+ Kho tài sản, thiết bị